כתב שירות ואחזקה לשואבי אבק דרימי

למען הנוחות, כתב זה נוסח בלשון זכר בלבד ואולם הכתוב מכוון באופן שווה לזכר ונקבה.
1. כללי והגדרות:
1.1. כתב שירות זה הינו בין הלקוח כהגדרתו להלן לבין פלרום שירותים שותפות מוגבלת 550253785 מרח’ ישראל זמורה 2, לוד (להלן: “נותן השירות”).
1.2. “הלקוח” – האדם אשר פרטיו מופיעים על גבי כתב שירות זה או הקבלה המצורפת .
1.3. “המכשיר” – שואב אבק רובוטי / שואב אבק שוטף מתוצרת “דרימי” אשר פרטיו ע”ג כתב שירות זה או הקבלה המצורפת.

2. תשלומים:
הלקוח ישלם לנותן השירות:
2.1. את הסכום כמופיע על גבי כתב שירות זה או חשבונית המס / הקבלה המצורפת (להלן: “התמורה”).
2.2. סך של 150 ₪ עבור השתתפות בגין כל קריאת שירות (להלן :”דמי השתתפות”). נגבו דמי השתתפות – לא ייגבו דמי השתתפות נוספים בגין תיקון חוזר של אותה תקלה שיבוצע במכשיר במשך ששת החודשים העוקבים.

3. השירות:
3.1. נותן השירות יתקן כל קלקול במכשיר וככל הנחוץ יחליף כל חלק הטעון החלפה, על מנת להביא את המכשיר לפעילות תקינה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בכתב שירות זה.
3.2. לקוח הנדרש לשירות ייצור קשר עם נותן השירות במספר הטלפון 073-2625740 לתיאום השירות או יעשה כן באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו www.plrom.co.il (להלן: “קריאת שירות”).
3.3. נותן השירות יאסוף את המכשיר מבית הלקוח למעבדת השירות ויחזיר אותו לאחר התיקון לבית הלקוח, תוך 20 ימי עסקים ממועד קריאת השירות. ימי עסקים משמעם ראשון עד חמישי בשבוע שאינם ערבי חג, חג, ושבתון.
3.4. כתב השירות יחול רק על מכשיר שהיה תקין במועד תחילת תקופת השירות.
3.5. נותן השירות ירכוש חלקי חילוף מיצרן המכשיר או מיבואנים מורשים.
3.6. ככל שלא ניתן יהיה לאתר בישראל חלק חילוף מתאים מספק מוכר עבור המכשיר התקול, לא יתוקן המכשיר. במקרה כזה וככל שהמוצר הושבת, יוצע ללקוח לשדרג את המוצר לחדש (או למוצר מעודפים) בתמורה כספית או לבטל את השירות בגין מוצר זה (שאז הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי). ללקוח לא תקום טענה כנגד נותן השירות בגין כך.
3.7. אם נותן השירות לא הצליח לתקן את המכשיר (בכפוף לתנאים ולהחרגות שבכתב השירות) יהיה עליו לספק ללקוח מכשיר חלופי בעל תכונות דומות ככל שניתן ואשר שווי השוק שלו במועד ההחלפה יהיה דומה לשווי השוק של המכשיר התקול (לפי שיקול דעתו של נותן השירות).
3.8. מובהר, כי השירות איננו כולל החלפה של מברשות, סננים, וכן תיקון של המכשיר או החלפת חלקים בו במקרים כדלקמן: שבר במכשיר או קלקול הנובע מתחזוקה לקויה; הקלקול נובע משימוש הנוגד את הוראות יצרן המכשיר; הקלקול נגרם מכוח עליון/ שריפה או מתקלות או הפרעות ברשת החשמל הפרטית או הציבורית; הקלקול נובע מאי תקינות שקע/ מוליכים/ נתיך/ הארקה; הקלקול נובע מטלטול המכשיר ממקום מגורי הלקוח לכתובת אחרת; הקלקול נובע מנזק שנגרם ע”י בעלי חיים; הקלקול נובע משימוש במכשיר הנוגד את מטרתו; נעשה במכשיר שימוש למטרות מסחריות או ע”י גוף מסחרי; המכשיר תוקן בתקופת השירות או הוכנסו בו שינויים ע”י כל אדם ו/או גוף אחר זולת נותן השירות ו/או מי מטעמו (ובתנאי שנותן השירות עמד במחויבויותיו על פי כתב שירות זה); הקלקול נובע ממעשה/ מחדל אשר נגרמו ע”י הלקוח ו/או מי מטעמו בזדון ו/או תוך מעשה מכוון; הקלקול הינו תוצאה של מלחמה/ מעשה איבה/ חבלה/ מעשה טרור שנגרם למכשיר.

4. תקופת השירות:

4.1. מועד תחילת השירות:
• בגין מכשיר שאינו במסגרת תקופת האחריות / כתב שירות במועד חשבונית המס/ הקבלה המצורפת – כתב השירות יכנס לתוקף תוך 15 ימים ממועד זה (תקופת המתנה).
• בגין מכשיר המצוי בתקופת כתב שירות – כתב השירות יכנס לתוקף מיד עם תום תקופת השירות הנוכחית וכמצוין ע”ג חשבונית המס/ הקבלה המצורפת.
• בגין מכשיר המצוי בתקופת האחריות – כתב השירות יכנס לתוקף מיד עם תום תקופת האחריות וכמצוין ע”ג חשבונית המס / הקבלה המצורפת.
4.2. תקופת כתב השירות הינה כמצוין ע”ג חשבונית המס/ הקבלה המצורפת, החל ממועד תחילת השירות.
4.3. הלקוח יהיה רשאי לבטל כתב שירות זה, בכל עת, בהודעה לנותן השירות בכפוף להוראות הדין ולתשלום כאמור בכתב שירות זה.
4.4. הודעה על ביטול כתב שירות זה תינתן בטלפון למספר: 073-2625740 או בדואר רשום לכתובת: ישראל זמורה 2 א.ת. לוד או בדוא”ל ל: service@plrom.co.il או בפקס שמספרו: 073-2625611. על הלקוח יהא לציין בהודעה את שמו, כתובתו, מספר הטלפון שלו ומספר זהותו.
4.5. הודיע הלקוח על ביטול כתב השירות לפני תחילת תקופת השרות או לאחר תחילת תקופת השירות וכל עוד לא נפתחה קריאת שרות – לא ייגבו דמי ביטול. נפתחה קריאת שרות עד להודעת הביטול – יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 250 ₪ .
4.6. לקוח אשר מסר הודעת ביטול יהיה זכאי להחזר (או אי גבייה ככל שטרם נגבה) של החלק היחסי של התמורה שנותר לתשלום עד תום תקופת השירות המקורית (דהיינו התמורה הכוללת מחולקת במספר ימי תקופת השירות, כפול מספר הימים שנותר עד תום תקופת השירות המקורית), בניכוי דמי ביטול (ככל שחלים) וכל סכום נוסף שנותר הלקוח חייב לנותן השירות. הייתה לאחר התחשבנות זו יתרה לזכות נותן השרות, הוא יהיה רשאי לגבות אותה מהלקוח.
5. הלקוח מתחייב להודיע לנותן השירות על שינוי כתובתו.
6. במצב של כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מהומות, סגר עקב מגפה וכיוצ”ב או אם ההגעה ללקוח מהווה סיכון ביטחוני לפי שיקול דעת נותן השירות, רשאי נותן השירות לדחות את מתן השירות עד לאחר סיום המצב.
7. יובהר כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור לנותן השירות את המידע אותו התבקש למסור, והוא רשאי לסרב למוסרו (“המידע” לצורך סעיף זה הינו: פרטים אישיים, מספר טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני) ואולם אי מסירתו עלולה לגרוע מאפשרות מתן השירות. המידע נדרש לצורך: קשר עם הלקוח, מתן שרות ללקוח, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות ודיוור ישיר. המידע יימסר רק לגופים הנותנים לנותן השירות שירותים בתחום השירות, התפעול, שיווק ושימור לקוחות. בכל עת רשאי הלקוח לפנות לנותן השירות ולבקש הסרת פרטים ממאגר המידע בכתובת המייל כדלקמן :service@plrom.co.il.